ДОГОВІР
Про надання консультаційних послуг

Центр ментального здоров’я «PsySpace®» в особі Фізичної особи-підприємця «Любімова Тетяна Володимирівна», яка діє на підставі свідоцтва про реєстрацію (далі - Виконавець), пропонує необмеженому колу фізичних осіб (далі – Замовник) можливість отримання на умовах визначеним публічним «Договором про надання консультаційних послуг» (далі - Договір) інформаційно-консультативні послуги (далі - Послуги).

1. Загальні положення

1.1. Договір є публічним і регламентує порядок та умови надання Виконавцем Послуг Замовнику.

1.2. Договір є договором приєднання, що укладається з урахуванням вимог статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України на невизначений строк шляхом приєднання Замовника до умов Договору.

1.3. Умови Договору розроблені відповідно до Цивільного кодексу України та Кодексу Етики та Професійної Практики, затвердженого правлінням «Європейської Конфедерацій Психоаналітичних Психотерапій» від 19 лютого 2009 року,  та є однаковими для всіх Замовників.

1.4. Фактом згоди Замовника про приєднання до умов Договору є добровільна оплата Замовником наданих Послуг протягом строку дії договору.

1.5. Місцем укладання Договору визначається місцезнаходження Виконавця.

1.6. Сторони стверджують, що:
1.6.1. укладання Договору спрямоване на реальне настання правових наслідків, які обумовлені ним;
1.6.2. волевиявлення Сторін є вільним і відповідає їх внутрішній волі та дійсним намірам;
1.6.3. даний Договір не має характеру фіктивного та удаваного правочину.

1.7. Замовник погоджується з цінами, вартістю, зазначеними Виконавцем, з порядком і умовами оплати послуг, порядком затвердження змін умов Договору.

1.8. Сторони стверджують, що вільно володіють українською мовою, якою викладені умови Договору, що дало їм можливість прочитати та правильно зрозуміти зміст даного Договору.

1.9. Замовник засвідчує, що до укладання даного Договору отримав в повному обсязі у чіткий, зрозумілий спосіб всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію і яка необхідна для здійснення свідомого вибору Замовника та прийняття зваженого рішення про акцептування умов цього Договору.

1.10. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором Замовником до третіх осіб допускається виключно за умови попереднього письмового погодження цього із Виконавцем.

1.11. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, мають такі значення:
1.11.1. Психологічна допомога — область практичного застосування психології, орієнтована на підвищення соціально-психологічної компетентності людей і надання психологічної допомоги як окремій людині, так і групі чи організації, пов’язана з безпосередньою роботою з Замовником, спрямована на вирішення різного роду психологічних проблем, пов'язаних з труднощами в міжособистісних стосунках, а також глибинних особистісних проблем.
1.11.2. Інформаційно-консультативні послуги – психологічна допомога, що надається в приміщеннях Центру ментального здоров’я «PsySpace®» та/або дистанційно з використанням спеціалізованих програмно-апаратних засобів телефонного та відео зв’язку.
1.11.3. Інформаційний портал PsySpace® - вебсайт www.psyspace.in.ua, що надає Замовнику вичерпну інформацію про спосіб зв’язку та комунікації з Виконавцем, додаткову спеціалізовану інформацію та доступ до різних інтерактивних сервісів Центру ментального здоров’я «PsySpace®».
1.11.4. Одиниця консультаційних послуг – стандартний часовий інтервал часу тривалістю 50 хвилин, протягом якого Виконавець надає Замовнику Послугу.

Надалі за текстом цього Договору Виконавець та Замовник, коли вживаються окремо, іменуються - Сторона, коли спільно - Сторони.

2. Предмет Договору

2.1. За цим Договором Виконавець надає Замовнику платні інформаційно-консультативні послуги на умовах, в порядку та в строки передбачені даним Договором.

3. Строки надання Послуг

3.1. Послуги надаються в межах наступного графіку роботи Замовника:
3.1.1. робочі дні: понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя – без вихідних, за виключенням офіціальних святкових днів визначеним Кабінетом Міністрів України;
3.1.2. робочі години: 09:00 -21:00.

4. Порядок надання Послуг

4.1. Послуги надаються у наступному порядку:
4.1.1. Замовник Послуг звертається до Виконавця через інформаційний портал «PsySpace®» в режимі 24/7 для погодження строку та режиму надання Послуг. Обробка запитів, поданих у за межами часових періодів, визначених пунктом 3 Договору, здійснюється в найперший робочий день і у порядку черговості.
4.1.2. Надання консультаційних послуг розпочинається в окремо обумовлений між Замовником та Виконавцем час у відповідності до строків надання Послуг визначених пунктом 3 Договору.
4.1.3. Тривалість надання Послуг Замовнику:
4.1.3.1. В режимі персонального (одна особа від Замовника) консультування – одна одиниця консультативних послуг.
4.1.3.2. В режимі сімейного або парного (дві особи від Замовника) консультування – 1.6 одиниці консультативних послуг.
4.1.4. Спосіб надання Виконавцем Послуг Замовнику – усно.
4.1.5. Оплата за надані Виконавцем Послуги Замовнику здійснюється по факту, та підтверджується наданим Замовнику фіскальним чеком.

5. Якість надання Послуг та вимоги достовірності отримання інформації

5.1. Послуги вважаються наданими Замовнику в повному обсязі, належної якості, у відповідності до вимог Замовника, якщо протягом 2 (двох) календарних днів з дня оплати Замовником послуг Замовник письмово не заявив про інше.

5.2. Замовник гарантує, що:
5.2.1. уся надана Виконавцю інформація є достовірною;
5.2.2. при наданні відомостей та іншої інформації Виконавцю не порушуються права третіх осіб.

5.3. Замовник приймає на себе всю відповідальність та всі ризики, що виникають в разі невиконання Замовником пункту 5.2.

5.4. Оплата замовлених Послуг Замовником означає достатнє й повне ознайомлення Замовника зі змістом Договору в повному обсязі, з характеристиками Послуг, інформацією про строки їх надання, очікувані обсяги надання Послуг, усією інформацією та відомостями, необхідних Замовнику для свідомого і зваженого вибору та прийняття рішення.

6. Вартість Послуг, валюта Договору та порядок розрахунків

6.1. Вартість Послуг за Договором визначається як:
6.1.1.  1 500 (тисяча п'ятсот) гривень за одиницю консультаційних послуг, що надаються в приміщеннях Центру ментального здоров’я «PsySpace®».
6.1.2.  1 500 (тисяча п'ятсот) гривень за одиницю консультаційних послуг, що надаються дистанційно.

6.2. Виконавець, в залежності від обраної кількості одиниць консультаційних послуг, характеру вимог та кінцевої мети отримання Замовником психологічної допомоги може встановлювати індивідуальні понижуючі коефіцієнти до Вартості послуг визначеної пунктом 6.1. Договору.

6.3. Валютою Договору є гривня.

6.4. Датою оплати Послуг Сторони вважатимуть дату надходження грошових у розпорядження Виконавця.

7. Підтвердження від Замовника

7.1. Замовник, акцептуючи Договір, підтверджує наступне:
7.1.1. Замовник як фізична особа, є дієздатною особою;
7.1.2. відносно Замовника не порушено судом справи про визнання недієздатним або обмежено дієздатним.

7.2. Замовник добровільно погоджується на опрацювання своїх персональних, медичних та інших даних отриманих Виконавцем в результаті правових відносин за Договором, а також безумовну згоду на збереження історії спілкування Замовника з Виконавцем з використанням технологій ручного фіксування даних, в тому числі стенографії та будь-яких запам'ятовуючих або реєструючих пристроїв. Опрацювання включає, але не обмежується, збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, поновленням, використанням і поширенням (включаючи передачу), знищенням даних, які обробляються Виконавцем.

7.3. Замовник усвідомлює що консультації отримані відповідно до умов Договору не можуть розцінюватися як медична допомога, у тому числі, постановка завершального діагнозу і /або лікування. Для отримання медичної допомоги і інших видів медичного обслуговування необхідно звернутися до лікаря або до установи охорони здоров'я.

8. Етичні норми Виконавця

8.1. Виконавець організує та проводить практичну діяльність компетентно з дотриманням етичних вимог, постійно підвищує свій професійний рівень, стежить за науковими досягненнями в психологічній галузі та етичних аспектах психотерапії.

8.2. Виконавець дотримується принципу конфіденційності щодо всієї інформації, отриманої під час психотерапевтичної практики та супервізій, забезпечує дотримання конфіденційності допоміжним персоналом згідно чинного законодавства.

8.3. Виконавець гарантує що інформація, яка надається Замовнику, буде об'єктивною  та правдивою.

8.4. Виконавець разі залучення в якості свідка в судових процесах за участі Замовника керується нормами права, що захищають лікарську таємницю та не дозволяють Виконавцю розкривати третім особам інформацію отриману в процесі надання психологічної допомоги Замовнику.

8.4. Діяльність Виконавця спрямована на створення в суспільстві умов, які покращують, підтримують та відновлюють психологічне здоров'я нації в цілому та сприяють зрілості та розвитку індивідуума.

9. Відповідальність сторін та ФОРС-МАЖОР

9.1. У випадку порушення зобов'язань, що виникають з цього Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та/або чинним законодавством України.

9.2. У разі, якщо з будь-яких причин на Виконавця буде покладено судовим рішенням матеріальну відповідальність перед Замовником чи його опікунами, родичами, спадкоємцями, така відповідальність Виконавця обмежується розміром документально підтверджених збитків в межах суми коштів, що отримана Виконавцем від Замовника в якості оплати за Послуги по Договору.

9.3. Сторона не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком дії форс-мажорних обставин (землетрус, ураган, шторм, повінь; війна та воєнні події, зруйнування внаслідок дії вибухових приладів, що знаходяться у землі, радіаційне, хімічне зараження, епідемії та пандемії, інші надзвичайні та невідворотні за даних умов події, в тому числі рішення та акти органів влади, протиправні дії третіх осіб, що впливають на діяльність Сторін Договору), які не можуть бути передбачені Сторонами під час укладення та виконання Договору або у разі виникнення яких неможливо вжити відповідних заходів.

10. Вирішення спорів

10.1. Всі спори та суперечки мають вирішуватися шляхом переговорів.

10.2. При вирішенні спору Сторони керуються матеріальним та процесуальним правом України.

10.3. У випадку недосягнення Сторонами згоди, всі спори та розбіжності вирішуються у суді за місцем виконання даного Договору, згідно ч. 8 ст. 28 ЦПК України.

11. Дія договору

11.1. Договір з кожним окремим Замовником є укладеним з моменту надання згоди Замовником про приєднання до умов Договору.

11.2. Строк дії Договору – до моменту письмового повідомлення Сторони про відмову від виконання умов Договору або дострокового розірвання Договору Замовником чи Виконавцем у визначених цим Договором або чинним законодавством України випадках.

12. Порядок внесення змін до договору

12.1. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Договору та/або відкликати Договір в будь-який момент на свій розсуд.

12.2. У випадку внесення Виконавцем змін до Договору, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Договору на Інформаційному порталі PsySpace®.

12.3. Будь-які зміни та доповнення до Договору з моменту набуття чинності поширюються на всіх осіб, які приєдналися до Договору, у тому числі, які приєдналися до нього раніше дати набуття чинності змінами.

12.4. У разі, якщо Замовник не згоден з будь-якими умовами цього Договору та/або не згоден дотримуватися умов Договору, він не має права вступати у взаємовідносини з Виконавцем, в тому числі замовляти та оплачувати Послуги.

13. Реквізити

 

Виконавець

 

Центр ментального здоров’я «PsySpace®»

ФОП Любімова Тетяна Володимирівна
Адреса: м. Київ, вул. Грушевського 28/2, офіс 29
ІПН: 2946708528
Р/р №: UA603220010000026001310033385 в  АТ "Універсал Банк"
Телефон: +38 097 956 31 29
e-mail: Tatiana.Lubimova@psyspace.in.ua

 

LTs
 

Т.В.Любімова

By BMO

Time to read

minutes

  A      a
Read so far
Опубліковано 2 роки 4 місяці ago
Last updated 3 дні 4 години ago