ДОГОВІР
Про надання послуг оренди кабінетів для психологів

Центр ментального здоров’я «PsySpace®» в особі Фізичної особи-підприємця «Любімова Тетяна Володимирівна», яка діє на підставі свідоцтва про реєстрацію (далі - Виконавець), пропонує необмеженому колу фізичних осіб, які займаються приватною практикою пов’язаною з наданням психологічної (психоаналітичної) допомоги (далі – Замовник) можливість отримання на умовах визначеним публічним «Договором надання послуг оренди кабінетів для психологів» (далі - Договір) послуги оренди спеціалізованих кабінетів (далі - Послуги).

1. Загальні положення

1.1. Договір є публічним і регламентує порядок та умови надання Виконавцем Послуг Замовнику.

1.2. Договір є договором приєднання, що укладається з урахуванням вимог статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України на невизначений строк шляхом приєднання Замовника до умов Договору.

1.3. Умови Договору розроблені відповідно до Цивільного кодексу України та Кодексу Етики та Професійної Практики, затвердженого правлінням «Європейської Конфедерацій Психоаналітичних Психотерапій» від 19 лютого 2009 року,  та є однаковими для всіх Замовників.

1.4. Фактом згоди Замовника про приєднання до умов Договору є добровільна оплата Замовником наданих Послуг протягом строку дії договору.

1.5. Місцем укладання Договору визначається місцезнаходження Виконавця.

1.6. Сторони стверджують, що:
1.6.1. укладання Договору спрямоване на реальне настання правових наслідків, які обумовлені ним;
1.6.2. волевиявлення Сторін є вільним і відповідає їх внутрішній волі та дійсним намірам;
1.6.3. даний Договір не має характеру фіктивного та удаваного правочину.

1.7. Замовник погоджується з цінами, вартістю, зазначеними Виконавцем, з порядком і умовами оплати послуг, порядком затвердження змін умов Договору.

1.8. Сторони стверджують, що вільно володіють українською мовою, якою викладені умови Договору, що дало їм можливість прочитати та правильно зрозуміти зміст даного Договору.

1.9. Замовник засвідчує, що до укладання даного Договору отримав в повному обсязі у чіткий, зрозумілий спосіб всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію і яка необхідна для здійснення свідомого вибору Замовника та прийняття зваженого рішення про акцептування умов цього Договору.

1.10. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором Замовником до третіх осіб допускається виключно за умови попереднього письмового погодження цього із Виконавцем.

1.11. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, мають такі значення:
1.11.1. Психологічна допомога — область практичного застосування психології, орієнтована на підвищення соціально-психологічної компетентності людей і надання психологічної допомоги як окремій людині, так і групі чи організації, пов’язана з безпосередньою роботою Замовника, спрямована на вирішення різного роду психологічних проблем, пов'язаних з труднощами в міжособистісних стосунках, а також глибинних особистісних проблем.
1.11.2. Спеціалізовані кабінети (кабінети) – приміщення Центру ментального здоров’я «PsySpace®», обладнані для проведення Замовником терапевтичних сесій пов’язаних з наданням психологічної допомоги очно та/або дистанційно з використанням спеціалізованих програмно-апаратних засобів телефонного та відео зв’язку.
1.11.3. Інформаційний портал PsySpace® - вебсайт www.psyspace.in.ua, що надає Замовнику вичерпну інформацію про спосіб зв’язку та комунікації з Виконавцем, додаткову спеціалізовану інформацію та доступ до різних інтерактивних сервісів Центру ментального здоров’я «PsySpace®».
1.11.4. Одиниця консультаційних послуг – стандартний часовий інтервал часу тривалістю 50 хвилин, протягом якого Виконавець надає Замовнику Послугу.
1.11.5. Індивідуальна сесія - група до трьох осіб(пацієнтів) разом із Замовником, що приймає участь у терапії яка проводиться Замовником в кабінетах.
1.11.6. Сімейна сесія - група до трьох осіб(пацієнтів) разом із Замовником, що приймає участь у терапії яка проводиться Замовником в кабінетах.
1.11.7. Групова сесія - група більше ніж трьох осіб (пацієнтів) разом із Замовником, що приймає участь у терапії яка проводиться Замовником в кабінетах, з урахуванням обмеження по кількості осіб, що дія для кожного кабінету PsySpace®, актуальна інформація про яке публікується на інформаційному порталі PsySpace®.
1.11.8. Додаткові опції оренди: посуд, чай, кава, питна вода, солодощі, фліпчарт, LCD панель, що можуть бути надані Замовнику для комфортного надання Замовником психологічної допомоги своїм пацієнтам.

Надалі за текстом цього Договору Виконавець та Замовник, коли вживаються окремо, іменуються - Сторона, коли спільно - Сторони.

2. Предмет Договору

2.1. За цим Договором Виконавець надає Замовнику платні послуги оренди кабінетів на умовах, в порядку та в строки передбачені даним Договором.

3. Строки надання Послуг

3.1. Послуги надаються в межах наступного графіку роботи Замовника:
3.1.1. робочі дні: понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя – без вихідних, за виключенням офіціальних святкових днів визначеним Кабінетом Міністрів України;
3.1.2. робочі години: 09:00 -21:00.

4. Порядок надання Послуг

4.1. Послуги надаються у наступному порядку:
4.1.1. Замовник Послуг звертається до Виконавця через інформаційний портал «PsySpace®» в режимі 24/7 для погодження строку та режиму надання Послуг. Обробка запитів, поданих у за межами часових періодів, визначених пунктом 3 Договору, здійснюється в найперший робочий день і у порядку черговості.
4.1.2. Надання Послуг розпочинається в окремо обумовлений між Замовником та Виконавцем час у відповідності до строків надання Послуг визначених пунктом 3 Договору.
4.1.3. Тривалість надання Послуг Замовнику: одна або більше одиниць послуг оренди.
4.1.4. Спосіб надання Виконавцем Послуг Замовнику: тимчасовий доступ Замовнику та його пацієнтів у приміщення Центру ментального здоров’я «PsySpace®».
4.1.5. Оплата за надані Виконавцем Послуги Замовнику здійснюється по передоплаті або по факту, та підтверджується наданим Замовнику фіскальним чеком.

5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Виконавець зобов’язаний:
5.1.1. Надати Замовнику доступ до кабінету протягом узгодженого через інформаційний портал «PsySpace®» періоду часу, обраного Замовником.
5.1.2. Забезпечити Замовника за додаткову плату додатковими опціями оренди.
5.1.3. Вживати своєчасних заходів щодо попередження погіршення якості надання Послуг.
5.1.4. Інформувати Замовника про зміни Договору, умов, правил та порядку надання Послуг шляхом розміщення відповідної інформації на інформаційному порталі «PsySpace®».
5.1.5. Відмовити Замовнику та його пацієнту у наданні Послуги в разі виявлення у них ознак знаходження під впливом алкогольних або наркотичних речовин.

5.2. Виконавець має право:
5.2.1. Відмовити у наданні Послуг або відмовитись від Договору у зв'язку з неналежним виконанням Замовником своїх зобов'язань, передбачених даним Договором, грубого порушення громадського порядку Замовником, при цьому вартість сплачених Послуг не повертаються Замовнику і є штрафом за порушення умов цього Договору.
5.2.2. Надавати Послуги або їх частину із залученням третіх осіб.
5.2.3. Змінювати в односторонньому порядку Договір, вартість Послуг, - зміни вступають в силу з моменту опублікування нового тексту на інформаційному порталі «PsySpace®», якщо інша (пізніша) дата вступу в силу змін, не зазначена Виконавцем при обнародуванні інформації про зміни.
5.2.4. Погоджувати з Виконавцем комплектацію кабінету додатковим устаткуванням.

5.3. Замовник зобов’язаний:
5.3.1. Своєчасно оплачувати Послуги Виконавця, в тому числі скасовані менше ніж за 9 годин до початку Послуги.
5.3.2. Оплатити Послуги Виконавця в обсязі додаткових одиниць послуг оренди в разі несвоєчасного звільнення кабінету.
5.3.3. При першому відвідуванні кабінету надати копії та оригінал (для звірки) паспорту, довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру, виписку з ЄДР (для суб’єктів підприємницької діяльності), свої контактні данні.
5.3.4. Не перешкоджати в користуванні Послугами третім особам, в тому числі іншим Замовникам та їх пацієнтів.
5.3.5. Дотримуватися вимог протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних і інші вимог та правил, встановлених чинним законодавством.
5.3.6. Забезпечити збереження кабінетів і майна Виконавця.
5.3.7. Погоджувати з Виконавцем додаткові опції оренди за одну робочу добу до початку отримання Послуги.
5.3.8. Залишати за межами приміщення Центру ментального здоров’я «PsySpace®» напої та їжу.
5.3.9. Дотримуватися тиші і намагатися уникати гучних розмов, в тому числі по телефону.
5.3.10. Контролювати пацієнтів і дотримуватися свого часу відвідування кабінетів часу проведення сесій згідно з графіком броні, виконувати графік броні та завчасно його коригувати.
5.3.11. Інформувати своїх пацієнтів про права, обов’язки, умови та правила поведінки в кабінетах визначених Договором.
5.3.12. Не використовувати в кабінетах практики, що супроводжуються звуковими і ароматичними ефектами, що утрудняють функціонування нейтрального психотерапевтичного простору для інших Замовників та пацієнтів.
5.3.13. Не вживати алкогольні напої, тютюнові вироби, електронні сигарети наркотичних речовин та їх аналоги.
5.3.14. Покинути кабінети PsySpace® в разі знаходження особисто або пацієнтів під впливом алкогольних або наркотичних речовин та/або аналогів.
5.3.15. Особисто нести відповідальність за податкові наслідки, обтяження, податки та збори що виникають від ведення Замовником приватної практики або господарської діяльності, в тому числі із використанням кабінетів Замовника.

5.4. Замовник має право:
5.4.1. Використовувати кабінети та майно, що надане йому у тимчасове користування згідно з його цільовим призначенням.
5.4.2. Вимагати від Виконавця надання Послуг належної якості у відповідності до умов Договору.
5.4.3. Використовувати календар бронювань, розташований на інформаційному порталі PsySpace®, що забезпечує резервування кабінетів в інтервалі від 9 години до шести місяців до початку передбачуваної Замовником оренди.
5.4.4. Безкоштовно скасувати власну бронь не пізніше, ніж за 9 годин до початку оренди.
5.4.5. Подовжити строк оренди кабінету, за умови що кабінет не знаходиться в броні іншого Замовника.
5.4.6. Проводити приватну фото та відеозйомку в кабінетах за умови завчасного узгодження сценарію та регламенту з представником Виконавця.

6. Якість надання Послуг та вимоги достовірності отримання інформації

6.1. Послуги вважаються наданими Замовнику в повному обсязі, належної якості, у відповідності до вимог Замовника, якщо протягом 2 (двох) годин з часу оплати Замовником послуг Замовник письмово не заявив про інше.

6.2. Замовник гарантує, що:
6.2.1. Займається наданням психологічної допомоги пацієнтам на законних підставах, сплачує податки та збори, пов’язані з веденням господарської діяльності в тому числі з використанням кабінетів;
6.2.2. уся надана Виконавцю інформація є достовірною;
6.2.3. при наданні відомостей та іншої інформації Виконавцю не порушуються права третіх осіб.

6.3. Замовник приймає на себе всю відповідальність та всі ризики, що виникають в разі невиконання Замовником пункту 6.2.

6.4. Оплата замовлених Послуг Замовником означає достатнє й повне ознайомлення Замовника зі змістом Договору в повному обсязі, з характеристиками Послуг, інформацією про строки їх надання, очікувані обсяги надання Послуг, усією інформацією та відомостями, необхідних Замовнику для свідомого і зваженого вибору та прийняття рішення.

7. Вартість Послуг, валюта Договору та порядок розрахунків

7.1. Вартість Послуг за Договором визначається як:
7.1.1.   250 (двісті п’ятдесят) гривень за одиницю послуг оренди, що надаються в приміщеннях Центру ментального здоров’я «PsySpace®» для індивідуальних та сімейних сесій.
7.1.2.   300 (триста) гривень за одиницю послуг, що надаються в приміщеннях Центру ментального здоров’я «PsySpace®» для групових сесій.

7.2. Виконавець, в залежності від обраної кількості одиниць консультаційних послуг, характеру, вимог, довготривалості та кінцевої мети отримання Замовником Послуг може встановлювати індивідуальні понижуючі коефіцієнти до Вартості послуг визначеної пунктом 7.1. Договору.

7.3. Валютою Договору є гривня.

7.4. Датою оплати Послуг Сторони вважатимуть дату надходження грошових у розпорядження Виконавця.

8. Підтвердження від Замовника

8.1. Замовник, акцептуючи Договір, підтверджує наступне:
8.1.1. Замовник як фізична особа, є дієздатною особою;
8.1.2. відносно Замовника не порушено судом справи про визнання недієздатним або обмежено дієздатним.

8.2. Замовник добровільно погоджується на опрацювання своїх персональних та інших даних отриманих Виконавцем в результаті правових відносин за Договором, а також безумовну згоду на збереження історії спілкування Замовника з Виконавцем з використанням технологій ручного фіксування даних, в тому числі стенографії та будь-яких запам'ятовуючих або реєструючих пристроїв. Опрацювання включає, але не обмежується, збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, поновленням, використанням і поширенням (включаючи передачу), знищенням даних, які обробляються Виконавцем.

9. Відповідальність сторін та ФОРС-МАЖОР

9.1. У випадку порушення зобов'язань, що виникають з цього Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та/або чинним законодавством України.

9.2. У разі, якщо з будь-яких причин на Виконавця буде покладено судовим рішенням матеріальну відповідальність перед Замовником чи його опікунами, родичами, спадкоємцями, така відповідальність Виконавця обмежується розміром документально підтверджених збитків в межах суми коштів, що отримана Виконавцем від Замовника в якості оплати за Послуги по Договору.

9.3. Сторона не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком дії форс-мажорних обставин (землетрус, ураган, шторм, повінь; війна та воєнні події, зруйнування внаслідок дії вибухових приладів, що знаходяться у землі, радіаційне, хімічне зараження, епідемії та пандемії, інші надзвичайні та невідворотні за даних умов події, в тому числі рішення та акти органів влади, протиправні дії третіх осіб, що впливають на діяльність Сторін Договору), які не можуть бути передбачені Сторонами під час укладення та виконання Договору або у разі виникнення яких неможливо вжити відповідних заходів.

10. Вирішення спорів

10.1. Всі спори та суперечки мають вирішуватися шляхом переговорів.

10.2. При вирішенні спору Сторони керуються матеріальним та процесуальним правом України.

10.3. У випадку недосягнення Сторонами згоди, всі спори та розбіжності вирішуються у суді за місцем виконання даного Договору, згідно ч. 8 ст. 28 ЦПК України.

11. Дія договору

11.1. Договір з кожним окремим Замовником є укладеним з моменту надання згоди Замовником про приєднання до умов Договору.

11.2. Строк дії Договору – до моменту письмового повідомлення Сторони про відмову від виконання умов Договору або дострокового розірвання Договору Замовником чи Виконавцем у визначених цим Договором або чинним законодавством України випадках.

12. Порядок внесення змін до договору

12.1. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Договору та/або відкликати Договір в будь-який момент на свій розсуд.

12.2. У випадку внесення Виконавцем змін до Договору, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Договору на Інформаційному порталі PsySpace®.

12.3. Будь-які зміни та доповнення до Договору з моменту набуття чинності поширюються на всіх осіб, які приєдналися до Договору, у тому числі, які приєдналися до нього раніше дати набуття чинності змінами.

12.4. У разі, якщо Замовник не згоден з будь-якими умовами цього Договору та/або не згоден дотримуватися умов Договору, він не має права вступати у взаємовідносини з Виконавцем, в тому числі замовляти та оплачувати Послуги.

13. Реквізити

 

Виконавець

 

Центр ментального здоров’я «PsySpace®»

ФОП «Любімова Тетяна Володимирівна»
Адреса: м. Київ, вул. Грушевського 28/2, офіс 29
ІПН: 2946708528
Р/р №: UA603220010000026001310033385 в  АТ «Універсал Банк»
Телефон: +38 097 956 31 29
e-mail: Tatiana.Lubimova@psyspace.in.ua

 

LTs
 

Т.В.Любімова

By BMO

Time to read

minutes

  A      a
Read so far
Опубліковано 2 роки 3 місяці ago
Last updated 1 рік 4 місяці ago